OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Úvodné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi predajcom Marta Mačejová  (ďalej len „predávajúci“) a osobou, ktorá prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.obchod.reflo.sk (ďalej len „kupujúci“). Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa okrem týchto obchodných podmienok primerane riadia aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä občianskoprávnych a obchodnoprávnych, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z.  

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvynekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok upravujúce práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru (reklamácia) a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho

Poštová adresa: Marta Mačejová., Potočná 18a 085 01 Bardejov

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK43 0900 0000 0004 5185 7433

Telefón: 0949 231 627

E-mail: info@reflo.sk

 

 

Uzatvorenie zmluvy

Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na                    

       a) webovej stránke,

       b) e-mailom alebo     

       c) telefonicky.

 

 

Objednávka

Predajca príjme objednávku, ak kupujúci poskytne predajcovi všetky údaje potrebné k objednávke. Predajca nijako nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, respektíve za iné problémy a vady plynúce (odôvodniteľné) z chybného, alebo nepresného uvedenia objednávkových údajov.

Predávajúci nie je zodpovedný za cenové či iné chyby uvedené vyššie a vyhradzuje si právo na zrušenie objednávok založených na nedorozumení.

V prípade, že sa i napriek vynaloženiu všetkej odbornej starostlivosti predajcom dostane na stránku internetového obchodu Marta Mačejová – www.obchod.reflo.sk  (ďalej len „e- shop“) nesprávna cena, najmä čo sa týka zjavne chybnej ceny, ktorá je výrazne odlišná od všeobecne známej, prijateľnej alebo odhadovanej ceny za produkt, alebo ktorá sa objavila z dôvodu systémovej chyby, predajca nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť jeho dodanie za správnu cenu, pričom pri jej poznaní môže kupujúci od nákupu, resp. od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pred zaslaním objednávky je od kupujúceho vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a akceptuje ich za súčasť kúpnej zmluvy resp. zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Vystavenie a zaslanie objednávky kupujúcim nie je možné inak zrealizovať.

 

Dodacie podmienky

Modely, ktoré sa nachádzajú na stránke e-shopu, sú na sklade a sú expedované do 24 hodín po prijatí objednávky. Dodacia lehota je 2-5 dní. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa  uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

 

Platba

V našom e-shope máte možnosť platby vopred bankovým prevodom, alebo po obdržaní tovaru formou dobierky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

Ak si vyberiete spôsob platby bankovým prevodom vopred, potom Vám informácie potrebné k prevodu pošleme v e- maile o potvrdení objednávky. Keď platba na náš účet dôjde (zašleme vám mail), Vaša objednávka získa aktívny štatút a tovar Vám bude odoslaný ako doporučená zásielka. Termín dodania sa počíta od chvíle, kedy platba dôjde na náš bankový účet. Balné a prepravné činí v prípade platby vopred - bankovým prevodom 2,50 Eur.

Ak si zvolíte platbu na dobierku, Váš tovar Vám odošleme na Vami uvedenú dodaciu adresu ako doporučenú zásielku s dobierkou. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné) budete platiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. Balné a prepravné činí v prípade platby vopred, pri platbe na dobierku 3,00 Eur.

 

 

Prebratie balíka

Pokiaľ je balík poškodený , alebo ak tovar alebo jeho časť chýba, oboznámte nás o tom e-mailom, alebo telefonicky a my Vám pošleme chýbajúci tovar. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru.

 

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ktorá začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si kupujúci prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom zaslaným na emailovú adresu predávajúceho). Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Odstúpením od zmluvy sa táto od začiatku ruší. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy a v súvislosti s ňou (vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov). Kupujúci je povinný vrátiť resp. zaslať tovar späť predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v poslaný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu len keď je nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s vysačkami. Pri výmene alebo vrátení viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.

Výmena tovaru

V prípade výmeny tovaru postupuje kupujúci rovnako ako pri vrátení tovaru.
Kupujúci zasiela tovar späť na adresu predávajúcemu.

Záručné podmienky

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. Na zodpovednosť predajcu za vady tovaru sa v týchto prípadoch aplikujú § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

Tovar ponúkaný v obchode je zaručene nový. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom vady alebo reklamačným formulárom dostupným v prílohe týchto obchodných podmienok a dokladom o kúpe v obchode, na adresu predávajúceho. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu.
Ak reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.

 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté  v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave (t.j. od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný si tovar po reklamácii prevziať). Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná. 

 

Dôkazné bremeno:

A) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);

B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými kupujúci preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

 

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru.

 

Postup pri vybavovaní reklamácie:

1.Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;

2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu kupujúceho;
b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane kupujúci, kópia ostáva predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
b) vrátiť peniaze kupujúcemu, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),
- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s kupujúcim nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.obchod.reflo.sk .

(Marta Mačejová – www.obchod.reflo.sk)  si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním svojich osobných údajov berie na vedomie, že tieto osobné údaje budú spracovávané predávajúcim ako prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu objednávky, najmä: meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail. 

Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, doručovania písomností a tovaru, komunikácie s kupujúcim a plnenia svojich zákonných  povinností. Na splnenie uvedeného účelu je predávajúci oprávnený osobné údaje spracúvať prostredníctvom tretích osôb, napr. kuriérskou spoločnosťou, externým účtovným a daňovým poradcom a pod. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili.

Poskytnutím osobných údajov kupujúci súhlasí s ich použitím na marketingové účely, t.j. na ponúkanie produktov a služieb, informovania o marketingových akciách, ako aj na zasielanie ponukových listov, nákupných katalógov a obchodných oznámení poštou aj prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

Záverečné ustanovenia

Faktúra je pre kupujúceho dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť.

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaným v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.01.2019 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu Marta Mačejová – www.obchod.reflo.sk  po uvedenom dátume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenia k Reklamačnému poriadku

Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.
- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.
Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:
- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.
Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.


 

_______________________________

 

Príloha č. 1 - VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.